Zamówienie z wolnej ręki krok po kroku

Zamówienie z wolnej ręki jako tryb przewidziany ustawą PZP zostało już przeze mnie omówione w tym artykule. Jak więc wygląda procedura udzielenia zamówienia z wolnej ręki krok po kroku?

1. Upewnij się, że posiadasz podstawę prawną do udzielenia zamówienia.

Podstawy prawne do udzielenia zamówienia z wolnej ręki stanowią zamknięty katalog określony w art. 67 ustawy PZP. Jesli zamawiający jest pewien, że zachodzi podstawa prawna do udzielenia zamówienia z wolnej ręki może wszcząć procedurę.

2. Zapewnij sobie bezpieczeństwo

Zamawiający, często zapominają o tym, że mogą opublikować ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, tymczasem zgodnie z art. 147 ustawy PZP
Proszę zwróćcie uwagę ba brzmienie brzmienie tego artykułu. Jeśli zamawiający będzie w stanie udowodnić, że działał w "dobrej wierze" udzielając zamówienia z wolnej ręki, a wcześniej opublikował odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki umowa nie będzie podlegała unieważnieniu jeśli od momentu publikacji minęło odpowiednio 5 dni (dla zamówień publikowanych w BZP lub 10 dni dla zamówień publikowanych w DUUE). 
Moja rada jest taka, żeby zawsze publikować to ogłoszenie. Możliwe jest oczywiście, że po jego opublikowaniu wpłynie odwołanie. Nie należy bać się odwołań. Można w takim przypadku uwzględnić je w całości i rozpocząć procedurę zamówienia w trybie konkurencyjnym, lub iść do KIO z solidną podstawą prawną i mieć zupełną pewność, że zamówienie z wolnej ręki zostało udzielone prawidłowo.

3. Wszczęcie procedury zamówienia z wolnej ręki

Za wszczęcie procedury zamówienia z wolnej ręki uznaje się wysłanie zaproszenia do negocjacji. Czym jest zaproszenie do negocjacji - uproszczoną wersją SIWZ.
Zaproszenie do negocjacji zawiera więc większość elementów przewidzianych w SIWZ.
W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie wymaga się od wykonawcy wniesienia wadium. Żądanie takie byłoby całkowicie bezzasadne, ponieważ rolą wadium jest zabezpieczenie interesu zamawiającego poprzez zabezpieczenie oferty, a tu w przypadku zamówienia z wolnej ręki oferty po prostu nie ma.
Podobnie jak w trybach konkurencyjnych najpóźniej z chwilą zawarcia umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowanie (w zależności od wartości w formie zwykłej lub JEDZ).
W zamówieniu z wolnej ręki wykonawca składa też dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma procedura uzupełnienia dokumentów i pełnomocnictw.

4. Negocjacje

Negocjacje w zamówieniu z wolnej ręki służą nie tylko ustaleniu ceny, ale również innych postanowień przyszłej umowy. Należy jednak pamiętać, że jeśli zamówienie z wolnej ręki udzielane jest w następstwie unieważnionego przetargu lub konkursu - nie można zmienić ich w sposób istotny (patrz art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

5. Podpisanie umowy

Jeśli negocjacje zakończyły się powodzeniem można podpisać umowę. Należy pamiętać, żeby zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (odpowiednio w BZP lub DUUE). Po wszystkim należy wypełnić protokół z postępowania.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz