Informowanie o wyniku, odrzuceniu, wykluczeniu - art. 92 po nowelizacji

Nowelizacja z 2016 roku zmieniła w art. 92 ustawy PZP dość dużo. Przede wszystkim w związku z możliwością wykluczenia wykonawcy z postępowania na każdym etapie zniknęło z ust. 1 słowo jednocześnie. Nie trzeba więc już czekać z wykluczeniem/odrzuceniem aż do wyniku.

Przepis w nowym brzmieniu
Przepis w brzmieniu z przed nowelizacji z 2016 r.
Tak więc o każdej z czynności wskazanych w nowym brzmieniu art. 92 ustawy Pzp zamawiający może poinformować wykonawców w innych terminach, ale przy zachowaniu zasady, że o każdej czynności informuje wszystkich wykonawców.
Może się więc zdarzyć sytuacja, w której zamawiający odrzuci ofertę ze względu na rażąco niską cenę przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej. Poinformuje o tym wszystkich wykonawców wysyłając im stosowną korespondencję. Od tego dnia (czynności) wykonawca odrzucony będzie mógł skorzystać ze środka ochrony prawnej - odwołania w zakresie odrzucenia jego oferty. W tym samym czasie zamawiający dokonuje badania kolejnych ofert. 

Co to daje? Teoretycznie skraca czas jaki będzie potrzebny do zawarcia umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonawca, którego oferta została wcześniej odrzucona nie ma już interesu prawnego we wniesieniu odwołania na wybór oferty najkorzystniejszej, a ewentualne odwołanie na odrzucenie oferty najkorzystniejszej rozstrzyga się jeszcze na etapie jej badania i oceny.

Należy pamiętać, że nie nawet w procedurze odwróconej zamawiający jest zobowiązany do badania wszystkich ofert pod kątem spełnienia przez oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane wymagań SIWZ oraz do badania czy oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny. Tak więc zdarzy się, że będzie można skorzystać z tego przepisu w praktyce.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz