Rażąco niska cena – wielokrotne wezwanie

Przy badaniu i ocenie ofert czasami pojawia się problem związany z rażąco niską ceną.

Czy można wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny więcej niż jeden raz? Jeśli wykazał bierność i nie przysłał wyjaśnień to oczywiście nie. Jeśli zaś złożył wyjaśnienia, ale Zamawiający dalej ma wątpliwości może powtórnie wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień w bardziej szczegółowym zakresie.

Pogląd ten znajduje uzasadnienie w wyrokach KIO

Tezy nie można uogólniać i należy pamiętać, ze wszystko zależy od określonej sytuacji. Kluczowa w tym przypadku jest treść samego wezwania. Jeśli jest ono ogólnikowe i sformułowane w sposób wieloznaczny, można się spodziewać, że wyjaśnienia również będą miały taki charakter.
Obowiązkiem zamawiającego jest formułowanie żądań i pytań precyzyjnych dotyczących konkretnego postępowania i konkretnego problemu. Tylko wtedy bowiem może on podjąć decyzję o odrzuceniu oferty wykonawcy.

Dlaczego badanie oferty w zakresie rażąco niskiej ceny jest ważne?
Wprowadzenie pojęcia „rażąco niskiej ceny” miało za zadanie chronić zarówno wykonawców jak i zamawiających. Możliwość odrzucenia oferty ze względu na to, że zawiera rażąco niską cenę daje szansę na zachowanie równowagi rynkowej. Po pierwsze z postępowania można wyeliminować wykonawców, którzy oferują ceny dumpingowe, a po drugie zamawiający może w prosty sposób obronić się przed podpisaniem umowy, której wykonawca nie wykona ze względu np. na błędne kalkulacje cenowe.
Z literalnego brzmienia tego przepisu wywnioskować można, że wezwanie do wyjaśnień zamawiający może wysłać jeśli ma wątpliwości, czy cena lub koszt za wykonanie zamówienia nie są rażąco niskie. Oczywiście od razu rodzi się pytanie – co oznacza, że są niskie „rażąco”. Z pomocą przyjdzie tu jednak kolejny ustęp cytowanego artykułu
Ustawodawca pomógł nam zamawiającym i wpisał wprost, że cena oferty jest „rażąco niska” jeśli jest o 30% niższa niż:
  1. wartość zamówienia ustalona przed wszczęciem postępowania powiększona o VAT,
  2. wartość zamówienia zaktualizowana po wszczęciu postępowania powiększona o VAT, jeśli ceny istotnie zmieniły się na rynku (znowu nie wiadomo co oznacza istotnie – czy 5% czy 90%).
  3. średnia arytmetyczna cen wszystkich złożonych ofert.
Zamawiający jednak może i w takim przypadku odstąpić od żądania wyjaśnień, jeśli rozbieżności są oczywiste, znane zamawiającemu i nie podlegają dyskusji.

Takie podejście nie jest jednak dobre. Nawet w sytuacji, kiedy Zamawiający ma pewność, że wie dlaczego cena jest na poziomie z oferty, a ofert w postępowaniu jest kilka powinien zwrócić się o wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z ust. 2 w/w przepisu
Dodatkowo w przypadku wniesienia odwołania do KIO to na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że zaoferował najniższą cenę i zrobił to świadomie, a co najważniejsze ma na to dowody.
Zgodnie z brzmieniem tego przepisu wyjaśnienia muszą zawierać dowody potwierdzające, że oferowana cena nie jest pomyłką. Przedstawienie dowodów ponadto zmusza wykonawcę do ponownego zastanowienia się na tym, czy na pewno zaoferował cenę na poziomie, który go satysfakcjonuje i czy dobrze wszystko policzył i skalkulował. Z doświadczenia wiem, że pytanie o rażąco niską cenę może uratować postępowanie. Czasami bowiem zdarza się, że pomimo zachowania najwyższego poziomu profesjonalizmu nie skalkuluje wszystkich składników opisu przedmiotu zamówienia. Nie specjalnie, po prostu o czymś zapomni. Jeśli podpiszemy z takim wykonawcą umowę to może okazać się, że niestety jej nie wykona, a zamawiający będzie miał problem z niewykonaną umową.

Rażąco niska cena a wadium

Należy pamiętać, że odrzucenie oferty ze względu na to, że zawiera rażąco niską cenę nie powoduje utraty wadium. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP.
Katalog ten jest zamknięty i nie ma możliwości jego rozszerzenia. Nawet bierność wykonawcy i niezłożenie wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego nie powoduje utraty wadium.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz