Komunikacja elektroniczna

Od 18 października 2018 r. Zamawiający nie będący zamawiającym centralnym mają obowiązek przeprowadzać postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.
Bardzo ważne jest, że wykonawca ma obowiązek stosowania się do środków komunikacji wybranych przez zamawiającego. Oznacza to, że jeśli zamawiający określił, że w danym postępowaniu właściwa będzie komunikacja elektroniczna, wykonawca nie będzie mógł złożyć żadnych dokumentów w inny sposób. Forma pisemna nie jest już nadrzędna w postępowaniu. Jeśli zamawiający określił, że dokumenty inne niż JEDZ i oferta musza być sporządzone i dostarczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej - złożenie ich w formie papierowej będzie równoważne z ich nie złożeniem.

Jeśli Zamawiający określił w dokumentacji, że oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być złożone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie jest możliwe złożenie tych dokumentów w formie papierowej - ponieważ zamawiający uzna, że nie zostały one złożone wcale. Bezpośrednio świadczyć za tym mogą zapisy rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W nowym brzmieniu rozporządzenia ustawodawca dopuszcza złożenie dokumentów w elektronicznej kopii (do tej pory mowa była jedynie o oryginałach lub poświadczonych kopiach. Złożenie dokumentów w formie papierowej jest możliwe jedynie w przypadku, gdy zamawiający dopuszcza taką możliwość na podstawie art. 10c ustawy PZP.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje się poprzez podpisanie elektronicznym podpisem kwalifikowanym kopii papierowego dokumentu. Można też poświadczyć za zgodność z oryginałem wiele dokumentów na raz poprzez opatrzenie bezpiecznym podpisem kwalifikowanym archiwum zawierającego te dokumenty.

Potwierdzenie otrzymania korespondencji przez drugą stronę jest w obecnym stanie prawnym jedynie uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Nawet jeśli druga strona nie potwierdzi otrzymania wiadomości wiadomość uważa się za dostarczoną skutecznie jeśli została ona wysłana na właściwy adres korespondencyjny lub za pośrednictwem narzędzia do obsługi zamówień.
Pogląd ten znajduje dodatkowo uzasadnienie w wyrokach sądów
W przypadku komunikacji elektronicznej ważne jest jeszcze jedno - znacząco skraca się czas jaki wyznacza zamawiający na złożenie dokumentów, lub ich uzupełnienie - oryginały (elektroniczne) można bowiem dostarczyć niemal od razu - nie trzeba czekać na operatora pocztowego ani jechać do zamawiającego z papierami. Nie można jednak tego czasu skracać w sposób absurdalny - czyli do kilku godzin. Jednodniowy termin jednak w przypadku komunikacji elektronicznej jest jak najbardziej zasadny. Wykonawca bowiem, czy składając dokumenty na wezwanie zamawiającego, czy uzupełniając je powinien mieć je u siebie, nie musi mieć czasu na ich przygotowanie, czy pozyskanie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz