Zmiana treści SIWZ

Przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego często zachodzi potrzeba dokonania zmiany treści SIWZ. Należy bezwzględnie pamiętać, że SIWZ tworzy nie tylko sam dokument specyfikacji ale też wszystkie załączniki do tego dokumentu. Najczęstszym powodem zmiany SIWZ są odpowiedzi udzielane na pytania Wykonawców. Często w wyniku udzielonych odpowiedzi zmienia się wzór umowy, a to praktycznie zawsze prowadzi do zmiany sposobu realizacji zamówienia.
Zmiana treści SIWZ może powodować konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Taki przypadek następuje wprost, jeśli zmieniane są informacje podane pierwotnie w ogłoszeniu o zamówieniu - ocena ofert, wielkość lub zakres zamówienia, sposób wykonania, warunki udziału w postępowaniu itp. W takim przypadku zgodnie z art. 38 ustawy PZP:
4a. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Innym przypadkiem jest zmiana treści SIWZ niepowodująca zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Może to być zmiana informacji nie publikowanych w ogłoszeniu - np. specyfikacji technicznej, załączników do SIWZ - np. formularza cenowego. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio.
W takim przypadku od Zamawiającego zależy czy przedłuży termin składania ofert w postępowaniu, czy nie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz