Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Czasami zdarza się tak, że w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający jest zmuszony do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Przyczyn może być wiele. Ogłoszenie można modyfikować, ponieważ może zawierać jakiś błąd, brak, można zmieniać wielkość lub zakres przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, zmiana ogłoszenia może być też wynikiem odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Zmiana ogłoszenia może być wynikiem zmiany SIWZ. Niezależnie od tego, co jest przyczyną zmiany ogłoszenia właściwym przepisem jest przepis art. 12a ustawy PZP.
Art. 12a. 1. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.

2. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania:


1) ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – w trybie przetargu nieograniczonego;

2) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

3. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.
Na co należy zwrócić uwagę zmieniając treść ogłoszenia:

Czy zmiana jest istotna - Jeśli zmiana dotyczy w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania uważana jest za zmianę istotną. W takim przypadku dla zamówień podprogowych (a wartości mniejszej niż określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP) Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.  Oznacza to, że to Zamawiający decyduje o takiej konieczności. Jeśli jednak wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP Zamawiający ma obowiązek zmiany terminu.

Informację o zmianie terminu składania ofert Zamawiający publikuje na stronie internetowej niezwłocznie po przekazaniu zmiany ogłoszenia, nie czeka się więc na jej opublikowanie w DUUE.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz