Wyznaczenie godziny składania ofert

Termin wyznaczony na składanie ofert jest jednym z najważniejszych terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Często spóźnienie o kilka minut może spowodować, że dana oferta zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, a tym samym straci on możliwość uzyskania zamówienia. Ważne jest, żeby przyjąć jasną zasadę według jakiego czasu Zamawiający będzie liczyć termin składania ofert.

Oficjalnym czasem w Polsce jest czas wyznaczany przez Główny Urząd Miar www.gum.gov.pl.

Jeśli Zamawiający zawrze informację o tym, że o terminie składania ofert będzie decydował czas odmierzany przez GUM jako oficjalny czas w Polsce nie będzie narażał się na niebezpieczeństwo spekulacji, czy zegar w sekretariacie działa dobrze, czy dobrze działa zegarek Wykonawcy, a tym samym zminimalizuje możliwość skutecznego wniesienia odwołania przez Wykonawcę, który złożył ofertę po terminie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz