Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej

Jak wynika z analizy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą (w tym przypadku bezwarunkową wypłatę określonej sumy pieniężnej na żądanie Zamawiającego). Gwarancja ubezpieczeniowa musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w formie pieniężnej.

Treść gwarancji ubezpieczeniowej powinna ściśle odpowiadać treści art. 46 ust. 5 ustawy Pzp (możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego) ponieważ w przypadku rozbieżności między treścią gwarancji a przepisami ustawy PZP zamawiający narażony jest na niemożność uzyskania środków z tytułu udzielonej gwarancji.

Bardzo często w dokumentach gwarancyjnych zawarte jest sformułowanie:
Gwarancja ubezpieczeniowa przewiduje powstanie roszczenia w przypadku, gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z winy wykonawcy.
Natomiast zgodnie z ustawą PZP
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Pomiędzy pojęciem winy a pojęciem przyczyn leżących po stronie wykonawcy istnieje znaczna różnica, ponieważ przyczyny nie muszą być zawinione. Tak więc wprowadzenie do gwarancji ubezpieczeniowej przesłanki winy spowoduje, iż trudniejsze będzie, a niekiedy niemożliwe do zrealizowania przez Zamawiającego, dochodzenie roszczenia z gwarancji.

W przypadku gdy Wykonawca decyduje się wnieść wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, powinien załączyć do oferty oryginał gwarancji ubezpieczeniowej
Jeżeli wykonawca nie załączy do oferty oryginału gwarancji ubezpieczeniowej ani nie poinformuje zamawiającego o złożeniu w innym miejscu oryginału, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ciekawe wyroki:
Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej „(…) załączenie kopii gwarancji do oferty nie może stanowić przesłanki wykluczenia wykonawcy na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp, gdy w chwili składania oferty jest ona zabezpieczona wadium, a występuje jedynie błąd formy dokumentu potwierdzającego fakt jego wniesienia”. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający miał świadomość, że oryginał takiej gwarancji istnieje (wyrok KIO z 5.12.2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1367/08).

W innych wyrokach KIO dopuszcza wnoszenie wadium w formie kopii gwarancji, jeżeli z samej treści gwarancji nie wynika np. konieczność przedłożenia oryginału gwarancji w przypadku zaistnienia przesłanek zatrzymania wadium, np. „Złożenie kopii dokumentu gwarancji jest wystarczające do zabezpieczenia oferty wadium, pod warunkiem że gwarancja nie zawiera jakichkolwiek zapisów ograniczających możliwość dochodzenia roszczeń w granicach określonych w pzp w art. 46 ust. 4a i 5” (wyrok KIO z 30.7.2010 r. sygn. akt KIO/UZP 1514/10).

Należy jednak traktować te wyroki jako ciekawostkę, a nie regułę - co do zasady jeśli Zamawiający nie posiada oryginału dokumentu gwarancji nie ma pewności, że Wykonawca takiej gwarancji po prostu nie wycofał i oferta faktycznie nie jest zabezpieczona wadium. Zadaniem Zamawiającego nie jest sprawdzanie czy gwarancja jest ważna, czy nie. Wadium w formie gwarancji ma być ekwiwalentem pieniądza, a ciężko uznać, że takim jest, jeśli skorzystanie z uprawnienia zatrzymania wadium jest utrudnione lub niemożliwe.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz