Udostępnienie protokołu z załącznikami

Zgodnie z art. 96 ustawy PZP oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Inaczej - wszystkie dokumenty jakie wytworzył Zamawiający w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego można uznać za załączniki do protokołu.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
  1. Protokół udostępnia się od dnia wszczęcia postępowania;
  2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z zastrzeżeniem pkt. 3
  3. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Oczywiście nie wszystkie załączniki do protokołu są jawne. Dokumenty, które zostały zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa i co do których Zamawiający uznał, że taką tajemnicę stanowić mogą - nie podlegają udostępnieniu.

Zasady udostępniania protokołu z załącznikami określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Należy pamiętać, że udostępnienie protokołu następuje na wniosek Wykonawcy. Wniosek ten musi wskazywać co ma być udostępnione - jeśli we wniosku będzie mowa o protokole - udostępnia się protokół bez załączników, jeśli we wniosku będzie wskazany protokół z załącznikami - wszystkie nieobjęte tajemnicą przedsiębiorstwa dokumenty. Jeśli zaś Wykonawca wskaże, że chce mieć dostęp do ofert - otrzyma dostęp do ofert - niekoniecznie do pozostałych dokumentów.

Kolejną zasadą jest przekazywanie protokołu z załącznikami elektronicznie. Odstępstwo od tej zasady może wystąpić tylko w przypadku, jeśli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Oznacza to, że nie zawsze Zamawiający ma uprawnienie do wyznaczania wglądu do ofert w swojej siedzibie w określonych godzinach. Jeśli zaś z takiego uprawnienia korzysta musi swoje postępowanie dobrze uzasadnić.

Ważne jest również to, że zgodnie z w/w rozporządzeniem:
Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. Od tej zasady istnieją jednak również odstępstwa:
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.
Ważne
Jeśli wniosek o udostępnienie ofert wpłynie do Zamawiającego przed opublikowaniem wyniku postępowania Zamawiający musi wyznaczyć termin wglądu do ofert (udostępnić elektroniczne część "jawną" ofert) najpóźniej do momentu publikacji tegoż wyniku.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz