Czynność otwarcia ofert

Sama czynność otwarcia ofert jest przez wielu Zamawiających traktowana po macoszemu w stosunku do pozostałych czynności w postępowaniu. Jest to jednak duży błąd. Czynność otwarcia ofert jest jedną z najważniejszych czynności w postępowaniu, obok publikacji ogłoszenia i publikacji wyniku postępowania. Data i godzina składania ofert determinuje możliwość udziału w postępowaniu Wykonawców, a czynność otwarcia ofert stanowi potwierdzenie, które oferty zostały złożone w terminie i jakie dane zawierały. Zgodnie z art. 86 ustawy PZP
1. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Bardzo ważną zasadą jest podanie do publicznej wiadomości kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem jakiejkolwiek koperty. Dopiero później można przystąpić do czynności otwarcia ofert. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podać wcześniej (już w ogłoszeniu) - ważne, żeby nie zrobić tego później.

Kolejną zasadą jest upewnienie się, że w czasie otwarcia ofert zostaną otwarte wszystkie oferty, które wpłynęły do Zamawiającego w terminie (ofert, które wpłynęły po terminie się nie otwiera - tylko zwraca Wykonawcy). Zamawiający ma więc obowiązek sprawdzić (w sekretariacie, kancelarii i innych miejscach, czy ktoś nie zabrał oferty przez przypadek). Pominięcie jakiejkolwiek oferty, która wpłynęła w terminie skutkować będzie koniecznością unieważnienia postępowania.

W czasie otwarcia ofert podaje się do publicznej wiadomości tylko informacje nieobjęte tajemnicą przedsiębiorstwa (należy więc przed odczytaniem przejrzeć oferty pod tym kątem). Przyjąć należy, że nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert - czyli znajdujące się w katalogu art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
W obecnym stanie prawnym Zamawiający ma obowiązek podania do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Co jednak zrobić, jeśli w czasie otwarcia ofert Zamawiający się pomyli odczytując informację zawarte w ofertach? Moim zdaniem powinien powiadomić o tym wykonawców, którzy brali udział w czynności otwarcia ofert. Wykonawcy od chwili otwarcia ofert mają możliwość uzyskać wgląd do ich "jawnej" części i sami mogą zweryfikować wszystkie informacje. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz