Zasady zamówień publicznych

Przepisy ustawy PZP wprowadzają zasady traktowania wykonawców w postępowaniu. Najważniejsze zostały zawarte w art. 7
1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

1a. Zamawiający, w zakresie określonym w Porozumieniu Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i w innych umowach międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, zapewnia wykonawcom z państw-stron tego porozumienia i wykonawcom z państw-stron tych umów oraz robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z tych państw, traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie wykonawców pochodzących z Unii Europejskiej oraz robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z Unii Europejskiej.

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzie
lenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.
Kontrolujący zamówienia i Wykonawca który składający odwołanie powołują się chętnie na ten artykuł.

Równe traktowanie wykonawców
Jest niczym innym jak zapewnienie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu takiego samego traktowania. Jeśli więc Zamawiający wykonuje jakąś czynność w postępowaniu
musi wykonać ją w taki sam sposób dla wszystkich Wykonawców. Dlatego bardzo ważne jest, żeby np. na pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadać pisemnie, publikując odpowiedzi na stronie internetowej, żeby wszyscy zainteresowani wykonawcy mogli zapoznać się z ich treścią. Nie należy odpowiadać na pytania przez telefon, bo wtedy pozycja jednego z Wykonawców jest uprzywilejowana. Równe traktowanie Wykonawców może czasami uratować Zamawiającego, ponieważ nawet jeśli postępowanie ma jakiś błąd, a wszyscy Wykonawcy zostali potraktowani w ten sam sposób kontrolujący uzna, że błąd ten nie ma wpływu na wynik postępowania.

Zasady proporcjonalności i przejrzystości
Proporcjonalność w zamówieniach publicznych oznacza, że wymagania stawiane przez Zamawiającego w postępowaniu mają być adekwatne do przedmiotu zamówienia. W praktyce oznacza to, że jeśli Zamawiający chce nabyć komputery typy laptop za kwotę 500.000 zł nie powinien wymagać od Wykonawcy doświadczenia w zakresie dostaw serwerów za 1.000.000 zł. Warunek jest nieproporcjonalny.

Przejrzystość w zamówieniach to takie prowadzenie postępowania, aby jego zasady były jasne i zrozumiałe dla wszystkich Wykonawców. Przykładem naruszenia tej zasady jest zastosowanie subiektywnych kryteriów oceny ofert np. walorów smakowych.

Zasada równego traktowania Wykonawców UE i Światowej Organizacji Handlu.
Zasada ta wprowadzona nowelizacją ustawy z 2016 r. wprowadza obowiązek prowadzenia przez Zamawiającego postępowania w taki sposób, żeby zapewniało ono dostęp do realizacji zamówienia dla wszystkich wykonawców z terenu Unii Europejskiej oraz państw stron Porozumienia Światowej Organizacji Handlu. Oznacza to w praktyce, że nie można zapisać w SIWZ, że Wykonawca ma mieć siedzibę na terenie Polski, czy UE. Błędem jest też określanie oficjalnych kanałów dystrybucji na terenie Polski.

Ważne jest to, że określenie języka jakim mają się posługiwać wykonawcy w kontaktach z Zamawiającym nie łamie tej zasady.

Zasada obiektywizmu i bezstronności
Zasady dotyczą działania Zamawiającego, a najczęściej dotykają konsekwencjami Komisję Przetargową. Bezpośrednia korelacja z tą zasadą znajduje swoje odzwierciedlenie w obowiązku złożenia oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania. Postępowanie musi być prowadzone w sposób zapewniający bezstronność i obiektywne traktowanie wykonawców, Zamawiający nie mogą po prostu nikogo faworyzować.

Inne zasady

Zasada jawności (art. 8 ust. 1)
Postępowanie co do zasady jest jawne. Wyłączenie jawności postępowania możliwe jest tylko w zakresie określonym w ustawie. Takimi wyjątkami są np. ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo państwa itp.
 
Zasada pisemności (art. 9 ust. 1)
Skąd wzięła się ta zasada? Oczywiście forma pisemna jest niezbędna dla celów dowodowych. Zasada ta ma swoje uzasadnienie również w zakresie czynności w postępowaniu - oferty składa się i otwiera (więc muszą mieć inną formę niż ustna), protokół z zamówienia z załącznikami udostępnia się wykonawcy itp.

Zasady porozumiewania się w języku polskim (art. 9 ust. 2)
Co do zasady, jeśli Zamawiający nie wyrazi woli porozumiewania się (w tym złożenia dokumentów) w innym języku postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty złożone w innym języku muszą być przetłumaczone na język polski. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku, gdy Wykonawca złoży dokumenty w innym języku nawet znanym Zamawiającemu musi on załączyć tłumaczenie na język polski. Nie musi to być tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego, Wykonawca może samodzielnie przetłumaczyć dokumenty, ale ważne jest, żeby tłumaczenie było załączone do oferty.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz