Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Ustawa PZP przewiduje możliwość zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez żądanie od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy PZP, zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Można więc bez udziału sądu potrącić z zabezpieczenia część pieniędzy na pokrycie szkody w przypadku, gdy taka szkoda nastąpi.

Zgodnie z art. 148.
Zabezpieczenie może być zawsze wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie może być wnoszone za zgodą zamawiającego również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed fizycznym podpisaniem umowy. Wynika to bezpośrednio z interpretacji przepisów dotyczących wadium, a mianowicie art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy PZP - zamawiający zatrzymuje wadium, jeśli wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Wysokość zabezpieczenia nie może przekroczyć 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, lub maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Jest to ważne ponieważ Zamawiający przewidując prawo opcji będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia w wysokości 10% ceny oferty (łącznie) może się zdarzyć, że będzie to kwota bardzo duża i Zamawiający powinien miarkować wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości rzeczywistych potrzeb, a nie przyjmować zawsze jego maksymalną dozwoloną wartość.

Uwaga dla Zamawiających jest taka, że Wykonawcy wliczają koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy do ceny oferty. W przypadku gwarancji bywa, że cena ich wystawienia jest naprawdę wysoka, a Wykonawca musi sobie jakoś ten koszt zrekompensować.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zgodnie z art. 151 ustawy PZP
1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Ważne jest, żeby w umowie określać długość okresu rękojmi za wady jeśli Zamawiający chce zatrzymać zabezpieczenie na okres dłuższy niż wynikający z kodeksu cywilnego. Wielu Zamawiających myli te okresy z okresem gwarancji i zapisują, że oddadzą zabezpieczenie należytego wykonania umowy po upływie okresu gwarancji - jest to błąd.

Podobnie jak w przypadku wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądz nie może ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w takim samym zakresie jakby było ono wniesione w pieniądzu.

Warto więc załączyć wzór zapisów zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonej w innej formie niż pieniądz do SIWZ. Pozwoli to Zamawiającemu uniknąć późniejszych nieporozumień z Wykonawcą, a Wykonawcy pozwoli złożyć na zapisy np. odwołanie do KIO.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz