Wykluczenie wykonawcy - przesłanki fakultatywne

Oprócz obligatoryjnych przesłanek wykluczenia Wykonawców z postępowania do dyspozycji Zamawiającego jest jeszcze katalog przesłanek fakultatywnych. Jeśli jednak Zamawiający chce skorzystać z możliwości wykluczenia wykonawcy z przesłanek fakultatywnych musi przewidzieć taką możliwość na etapie ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust 5 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację (...), lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
Znowu sam fakt otwarcia likwidacji, bądź ogłoszenia upadłości nie wystarczy do wykluczenia Wykonawcy. Może się bowiem tak zdarzyć, że pomimo w/w stanu rzeczy Wykonawca i tak będzie mógł realizować zamówienie. Znowu ciężar dowodowy spoczywa na Wykonawcy. Jeśli Zamawiający analizując dokumenty (informacji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego) stwierdzi, że Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie tego przepisu powinien zwrócić się w pierwszej kolejności do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie. Dopiero jeśli z dowodów przedstawionych przez Wykonawcę (nie oświadczenia) będzie wynikać, że zachodzi przesłanka wykluczenia - Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w wyroku z 13.12.2012 r., C-465/11 Forposta i ABC Direct Contact, wskazał, że: pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” obejmuje wszelkie zawinione uchybienia, które wpływają na wiarygodność zawodową danego wykonawcy, a nie tylko naruszenia wąsko rozumianych norm deontologicznych obowiązujących w zawodzie wykonywanym przez wykonawcę.
Pojęcie naruszenia obowiązków zawodowych należy więc traktować szeroko. Wydaje się, że w związku z powyższym należy stwierdzić, że oznacza to nienależyte wykonanie umowy z winy wykonawcy (wady, niska jakość, niewłaściwe działanie). Nie można do katalogu poważnego naruszenia obowiązków zawodowych przypisać naliczenia jakichkolwiek kar umownych (np. w wyniku opóźnienia w realizacji zamówienia o 3 dni). Takie twierdzenie stałoby w sprzeczności z zasadą proporcjonalności zamówień publicznych.
3) jeżeli wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
W przeciwieństwie do pkt. 2 w tym przypadku chodzi o niewykonanie umowy, do której doszło w wyniku winy umyślnej Wykonawcy. Poziom zaniedbań i strat był większy niż w przypadku pkt. 2.
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Opisane w pkt. 5 - 8 przypadki dotyczą analogicznych przesłanek wykluczenia fakultatywnego, ale w tym przypadku mowa jest o wykroczeniach, a w przypadku przesłanek obligatoryjnych - przestępstwach. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż przesłanki wykluczenia fakultatywnego opierają się w dużej mierze na oświadczeniu Wykonawcy. Zamawiający nie będzie w stanie w większości przypadków zweryfikować prawdziwości tego oświadczenia.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz