Wstępne ogłoszenie informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne ma na celu poinformowanie Wykonawców o zamówieniach jakie Zamawiający będzie przeprowadzał w ciągu następnych 12 miesięcy. W poprzednim stanie prawnym, kiedy to Zamawiający nie miał obowiązku publikowania na swojej stronie internetowej planów zamówień publicznych czynność przygotowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego wymagała od niego pewnego nakładu pracy. Obecnie sprowadza się to do przepisania (w nieco większym stopniu złożoności) planu zamówień i opublikowania go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie zamawiającego w profilu nabywcy.

Wielu Zamawiających uważa, że wstępne ogłoszenie informacyjne publikują jedynie najwięksi zamawiający. Jest to błąd, każdy Zamawiający może opublikować takie ogłoszenie.

Zgodnie z art. 13 ustawy PZP:
1. Zamawiający po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego zgodnie z obowiązującymi zamawiającego przepisami, statutem lub umową, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego – raz w roku, może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić na stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień, zwanym dalej „profilem nabywcy”, wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Co ważne okres zamówień objętych wstępnym ogłoszeniem informacyjnym (12 miesięcy) nie jest tożsamy z rokiem budżetowym, oznacza to, że korzyści związane z publikacją wstępnego ogłoszenia informacyjnego Zamawiający może czerpać nie do końca danego roku, ale przez kolejne 12 miesięcy.

Jakie korzyści otrzyma Zamawiający z publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego?

Zgodnie z art. 43 ustawy PZP (w przypadku przetargu nieograniczonego)
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 (do 18 października 2018 r. 40 dni) dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (…)
2b. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach:

1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
Oczywiście największą korzyścią jaką otrzyma Zamawiający jest skrócenie terminu składania ofert. np. w przetargu nieograniczonym o wartości większej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP z 40 (a od 18 października 2018 r. 35 dni) do 15 dni. To bardzo dużo. Dzięki publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego można skrócić terminy także w innych trybach.

UWAGA
Terminu nie można skracać od razu po przekazaniu wstępnego ogłoszenia informacyjnego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Należy odczekać 35 dni, dopiero wtedy można skracać terminy.

Co musi zawierać wstępne ogłoszenie informacyjne?
wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego.
Oznacza to w praktyce, że wstępne ogłoszenie informacyjne może zawierać naprawdę niewiele informacji. Wystarczy krótki opis przedmiotu zamówienia, oznaczenie kodów CPV, planowany termin ogłoszenia, termin realizacji, przedział zakresu wartości zamówienia. Nie muszą to być dane szczegółowe, ponieważ zgodnie z cytowanym przepisem Zamawiający w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego ma prawo nie mieć szczegółowych informacji na temat planowanych zamówienia. Informacje te dopiero powstaną. Nikt nie zarzuci skutecznie, że zakres informacji podany przez Zamawiającego we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym jest za mały, ponieważ wystarczy wykazać, że opublikowane wszelkie informacje dostępne w chwili publikacji.

Kiedy można skorzystać ze skrócenia terminu?
Gdy wstępne ogłoszenie informacyjne zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zachęcam Państwa do stosowania tej metody, zaoszczędzicie mnóstwo czasu, a czas jak wiemy najbardziej przydaje się w drugiej połowie roku, kiedy komuś przypomni się, że trzeba coś jeszcze nabyć, a czasu nie ma za dużo.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz