Wadium w zamówieniach publicznych

Wadium w zamówieniu publicznym ma służyć zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. Zamawiający organizując i przeprowadzając zamówienie publiczne wkłada w nie wiele pracy. Żeby uchronić się przed nierzetelnymi wykonawcami może żądać (w postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP) albo żąda w przypadku zamówień o wartości większej niż te kwoty wniesienia wadium.

Krajowa Izba Odwoławcza wyraziła podobny pogląd m.in. w wyroku z dnia 11 marca 2015 r., sygn. akt KIO 368/15.
Wadium pełni w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego doniosłą rolę - stanowi finansowe zabezpieczenie interesów zamawiającego przed ogólnie pojętym nierzetelnym wykonawcą.
oraz w wyroku z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. akt KIO 692/14.

Jeśli chodzi o wadium to jedynie jego niewniesienie w prawidłowej formie, wysokości i terminie powoduje podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania. Brakujące dane w formularzu ofertowym zamawiający jest w stanie poprawić, gdyż dysponuje albo dowodem zaksięgowania wadium wniesionego w pieniądzu na jego rachunku bankowym, albo dokumentem potwierdzającym wniesienie wadium w innej formie załączonym do oferty.
Ustawa przewiduje kilka form wniesienia wadium w postępowaniu. Wadium można wnieść w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert.

Maksymalna kwota wadium nie może być większa niż 3% wartości szacunkowej (wartości netto) zamówienia. Jeśli zamówienie przewiduje prawo opcji, wartość szacunkowa prawa opcji sumuje się z zamówieniem podstawowym (stanowi łączną wartość zamówienia). Natomiast jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego.

Dla zamówień udzielanych w częściach wadium ustala się dla każdej części zamówienia.

Najczęstszymi formami wniesienia wadium w postępowaniu są gwarancje ubezpieczeniowe, bankowe i pieniądz.

Wadium wniesione w pieniądzu
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Bardzo ważny jest moment wniesienia wadium. Wniesienie oznacza, że pieniądze mają znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego do momentu kiedy mija termin składania ofert. Fakt ten znajduje potwierdzenie w wyrokach KIO:

wyrok z dnia 23 stycznia 2012 r., sygn. akt KIO 52/12.
W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wielokrotnie podnosi się, że istota wadium sprowadza się do tego by przez cały okres związania ofertą (który rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert) zamawiający dysponował wadium. Wyprowadza się z tego wniosek, iż skoro bezpośrednio po upływie terminu składania ofert zamawiający wadium „faktycznie" nie dysponuje to jego interesy zabezpieczone nie są.
wyrok z dnia 29 sierpnia 2012 r., sygn. akt KIO 1766/12
wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego należną kwotą (…) wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia zamawiającego wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert.
Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe
Z kolei innym problemem są wadia wniesione w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej. Zapisy gwarancji nie mogą ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania wadium w takim samym zakresie jakby było ono wniesione w pieniądzu. Stanowisko takie znalazło odzwierciedlenie w wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 13 listopada 2009 roku (sygn. akt XII Ga 350/09).

Wyrok KIO z dnia 6 czerwca 2015 r. sygn. akt 1050/15
Izba w pełni podziela poglądy zamawiającego, że wadium powinno spełniać swoją
zasadniczą funkcję, tj. zabezpieczać możliwość jego zatrzymania we wszystkich enumeratywnie wskazanych sytuacjach, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy, dla zapewnienia i zabezpieczenia uprawnień zamawiającego, pod groźbą zatrzymania wadium, w przypadku zaistnienia określonych w ww. przepisie sytuacji.
Gwarancja bankowa jest bezsprzecznie zobowiązaniem abstrakcyjnym i niezależnym od stosunku podstawowego. Treść zobowiązania do zapłaty wadium (określenie okoliczności, i warunków w których to nastąpi) musi jednoznacznie wynikać z brzmienia dokumentu gwarancji wadialnej. Jakiekolwiek odstępstwa od przypadków skutkujących zatrzymaniem wadium opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp są niedopuszczalne.
Zwrot wadium
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zatrzymanie wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a (uzupełnienie dokumentów lub pełnomocnictw), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 (spełnienia warunków udziału w postępowaniu), oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 (JEDZ), pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy PZP
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Należy jednak bezwzględnie pamiętać, że zatrzymanie wadium musi być konsekwencją celowego i umyślnego działania wykonawcy. Tezę tą potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 marca 2014 r., sygn. akt I ACa 789/13

Zatrzymanie wadium będzie uzasadniało tylko zawinione działanie wykonawcy polegające na celowym i umyślnym niewykonaniu wezwania zamawiającego do złożenia dokumentów i oświadczeń.

Dodatkowo należy pamiętać, że wadium nie można zatrzymać po terminie związania ofertą.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz