Umowy - zagadnienia podstawowe

Umowa w zamówieniu publicznym jest konsekwencją przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Dla celów dowodowych umowa w zamówieniu publicznym powinna mieć co do zasady (zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy PZP) charakter pisemny.

Do umów o zamówienie publiczne zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Jest to oczywiste, ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się z chwilą powiadomienia Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Nie ujawnia się informacji wymienionych w art. 8 ust. 4 ustawy PZP, oraz chronionych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz uznanych za tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz uznanych za tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Umowa musi odpowiadać zakresem zakresowi zamówienia publicznego, inaczej na podstawie art. 140 ust. 3 ustawy PZP:

Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144.

Co do zasady zakazuje się dokonywania zmian umowy poza wyjątkami wskazanymi w ustawie PZP.

Umowa zostaje zawarta na czas określony nie dłuższy niż 4 lata, poza wyjątkami wskazanymi w ustawie PZP.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - służy zabezpieczeniu interesu Zamawiającego i pozwala na ściąganie kar umownych bezpośrednio z zabezpieczenia.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz