Zmiany umowy w zamówieniach publicznych

Umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego co do zasady nie można zmieniać poza przypadkami określonymi w art. 144 ustawy PZP. Dlaczego nie można zmieniać umów? Ponieważ w umowie zawiera się sposób realizacji zamówienia publicznego, jego wielkość, zakres, cena, warunki płatności. Dowolna zmiana w tym zakresie prowadziłaby do zmiany potencjalnych wykonawców. Po prostu gdyby umowa w zmienionej formie była znana wykonawcom na etapie składania potencjalny krąg wykonawców byłby inny, a to miałoby, lub mogłoby mieć wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej. Nie jest jednak do końca tak, że umów w zamówieniach nie można w ogóle zmieniać. Przy zmianach należy kierować się po prostu określonymi w ustawie PZP zasadami.

Umowę w zamówieniu publicznym można zmienić jeśli zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Przepis ten nie pozostawia wątpliwości, że można zmienić umowę tylko w sytuacji, w której bardzo dokładnie przewidzi się zmiany umowy na etapie postępowania, to znaczy, że warunki i zakres zmiany musi być znany wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Gwarantuje to równe traktowanie wykonawców. Zmiana umowy nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.

Umowę w zamówieniu publicznym można zmienić, jeśli zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
  3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
Bardzo ważne jest, aby warunki wymienione powyżej były uzasadnione i opisane w dokumentacji zamówienia publicznego. Chociaż katalog mian jest na pozór bardzo prosty, w rzeczywistości bardzo trudno jest udowodnić, że zaszła akurat przesłanka z pkt 1 lub 2. Kluczowym jest tu pojęcie stały się niezbędne. Do tego należy pamiętać, że wszystkie 3 pkt muszą być spełnione łącznie. Zamawiający nie może wprowadzać w tym przypadku kolejnych zmian do umowy, która w konsekwencji prowadziłaby do konieczności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (unikania obowiązku stosowania przepisów ustawy).

Umowę w zamówieniu publicznym można zmienić jeśli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  1. konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
Urząd Zamówień Publicznych podkreśla, że zmiany, których nie można było przewidzieć są wywołane poprzez czynniki, które w normalnym toku rzeczy byłoby bardzo mało prawdopodobne. Nie jest to na pewno zdarzenie, którego strony po prostu nie przewidziały (np. wzrost cen pamięci na rynku). Do zdarzeń, których nie można było przewidzieć należą m.in. gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności surowców itp. Zmiana umowy nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.

Umowę w zamówieniu publicznym można zmienić jeśli wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
  1. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  2. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
W tym przypadku bardzo ważne jest właśnie spełnienie przez nowego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nowego wykonawcy. Zmiana umowy nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.

Umowę można zmienić w przypadku, gdy zmiana umowy nie jest istotna, kiedy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Z tego zapisu ustawy PZP naprawdę warto skorzystać. Zawsze może się zdarzyć jakaś drobna zmiana a do 10% wartości zamówienia (lub maksymalnie do kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy PZP) Zamawiający może rozszerzyć zamówienie powierzając jego wykonanie temu samemu wykonawcy. Jest to szczególnie wygodne w przypadku robót budowlanych.

Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:
  1. zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;
  2. nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  3. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
  4. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
  5. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej,
  6. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.
PODSUMOWANIE
Należy pamiętać, że niezależnie od wszystkiego zmiany umowy należy przewidzieć w umowie, każdą zaś zmianę należy dokładnie opisać i uzasadnić.

Ogłoszenia o zmianie umowy należy publikować w Biuletynie Zamówień Publicznych, bądź przekazywać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej niezwłocznie po dokonaniu zmiany umowy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz