Terminy w odwołaniach

W postępowaniu odwoławczym rozróżnia się całkiem sporo terminów. Sprawy nie ułatwia fakt, że dodatkowo terminy te są różne w zależności od wartości zamówienia.

Terminy w odwołaniach dla postępowań o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
  1. wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego.
  2. wniesienie odwołania wobec innych czynności: 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do wniesienia odwołania jeśli informacja ta została przesłana drogą elektroniczną, lub 10 dni jeśli informacja została przesłana w inny sposób, albo 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania.
  3. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
  4. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
Terminy w odwołaniach dla postępowań o wartości większej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
  1. wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub publikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego.
  2. wniesienie odwołania wobec innych czynności: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do wniesienia odwołania jeśli informacja ta została przesłana drogą elektroniczną, lub 15 dni jeśli informacja została przesłana w inny sposób, albo 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania.
  3. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
  4. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz