Termin związania ofertą

Termin związania ofertą określony został w art. 85 ustawy PZP. Termin ten uzależniony jest od wartości szacunkowej zamówienia i tak dla zamówień:
  1. o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP - termin związania ofertą wynosi 30 dni,
  2. o wartości większej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP - termin związania ofertą wynosi 60 dni,
  3. jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro - termin związania ofertą wynosi 90 dni.
Termin związania ofertą liczony jest od dnia otwarcia ofert (więcej na ten temat w artykule Jak liczyć terminy w zamówieniach publicznych). nie mają w przypadku tego terminu zastosowania przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy PZP Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Nie wynika to wprost z przepisów ustawy PZP, ale ugruntowało się poprzez wyroki KIO.
Jednym z nich jest wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 styczna 2014 r. KIO 41/14:
na gruncie art. 85 ust. 5 P.z.p. przyjął się pogląd, że regulacja kodeksowa nie ma zastosowania do obliczenia terminu związania ofertą.
Termin związania ofertą jest terminem, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym. Dla dobra postępowania Zamawiający powinien również dążyć do tego, żeby zakończyć postępowanie w terminie związania ofertą. Tylko w tym terminie Zamawiający ma szansę skutecznie zatrzymać Wykonawcy wadium, w przypadkach określonych w ustawie PZP. Dlaczego? ponieważ oferta Wykonawcy po prostu jest nie ważna. Oczywiście Wykonawca może podpisać umowę po terminie związania ofertą, ale następuje to tylko w przypadku wyrażenia takiej woli przez Wykonawcę, nie zaś z "nakazu" wynikającego z przepisów prawa.

Przedłużenie terminu związania ofertą.
Zgodnie z treścią art. 85 ustawy PZP
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
W powyższego przepisy wynika zasada - Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy jeden raz o przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesną koniecznością przedłużenia okresu ważności wadium. Zasada ta nie obowiązuje Wykonawcy, który może samodzielnie przedłużać termin związania ofertą o czas nieokreślony.

Brak wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. Jest to przepis bardzo dobry, ponieważ np. w branży IT, gdzie ceny zmieniają się bardzo dynamicznie zachodzi prawdopodobieństwo, że oferta jaką złożył Wykonawca nie może być utrzymana na warunkach gwarantujących mu zysk przez okres dłuższy niż 60 dni. Wtedy to Wykonawca ma możliwość nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W takim przypadku ofertę po prostu się odrzuca na podstawie art. 89 ustawy PZP i zwraca wadium Wykonawcy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz