Self-cleaning - czyli postanowienie poprawy a wykluczenie wykonawcy z postępowania

Z motywu 102 preambuły dyrektywy klasycznej wynika, że przed wykluczeniem z postępowania wykonawcy winnego poważnego wykroczenia zawodowego należy uwzględnić możliwość przyjęcia przez wykonawcę środków mających na celu naprawę skutków wszelkich przestępstw lub naruszeń oraz skuteczne zapobieganie dalszym przypadkom niewłaściwego zachowania. 
Ponadto zgodnie z art 24 ust. 8 ustawy PZP:
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Przepis ten ma więc zastosowanie zarówno w przypadku przesłanek obligatoryjnych jak i fakultatywnych wykluczenia wykonawcy z postępowania. W związku z powyższym Wykonawca powinien w takim przypadku przedstawić Zamawiającemu dowody na to, że przedsięwziął środki mające na celu zmianę dotychczasowego zachowania. Może to być zmiana struktury organizacyjnej, upomnienia, nagany dla pracowników winnych dotychczasowych naruszeń, może to być zadośćuczynienie dla Zamawiającego w postaci naprawienia szkody jaka powstała w wyniku niezrealizowania umowy. 

Tak więc Zamawiający nie może wykluczyć Wykonawcy na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy PZP. Jest zobowiązany zbadać, czy Wykonawca nie powziął środków, które zapobiegną wystąpieniom podobnych zdarzeń w przyszłości. Jeśli Wykonawca przedstawi dowody ma realną szansę na udział w postępowaniu, a gdyby został wykluczony z postępowania na wygrane odwołanie. Ponieważ jeśli Zamawiający odrzuci dowody przedstawione przez Wykonawcę, to na Zamawiającym będzie ciążył obowiązek udowodnienia, dlaczego nie uznał dokumentów przedstaionych przez Wykonawcę.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz