Rażąco niska cena

Jednym z powodów odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest okoliczność, w której zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia. Wprowadzenie tego przepisu miało na celu ochronę Wykonawcy przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w konsekwencji której byłby narażony na straty, oraz ochronę Zamawiającego przed podpisaniem umowy, która nie byłaby wykonana należycie.

Zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy PZP cena jest rażąco niska w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych,
W pierwszym przypadku Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych które nie wymagają wyjaśnienia. W drugim przypadku Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.

Co jednak w sytuacji, gdy pułap 30%, o którym mowa w ust. 1a nie zostanie osiągnięty, a mimo to cena wydaje się być rażąco niska? Zamawiający może oczywiście zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w każdym przypadku.
Art. 90. 1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Należy pamiętać, że wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę muszą być wyjaśnieniami szczegółowymi, ponieważ, zgodnie z ust. 2.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
Zamawiający nie ma obowiązku ponownie dopytywać Wykonawcy o elementy oferty wskazujące na to, że cena nie jest rażąco niska. Jeśli więc otrzyma wyjaśnienia lakoniczne – odrzuci ofertę Wykonawcy. Tym samym możliwość obrony Wykonawcy podczas rozprawy w KIO będzie naprawdę ograniczona.
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Sytuacja, w której Zamawiający spotyka się z ofertą zawierającą rażąco niską cenę jest dość powszechna. Jednak oferty odrzucane są dość rzadko z powodu rażąco niskiej ceny. Dzieje się tak dlatego, że Wykonawcy wyjaśniają bardzo chętnie, jak skalkulowali ofertę. Mają nawet już wcześniej opracowane wzory wyjaśnień zawierające kilka stron A4 wyroków KIO i kilka zdań wyjaśnień, z których niewiele wynika. Zamawiający natomiast boją się odrzucić ofertę widząc „tak obszerne wyjaśnienia”.

Odrzucenie oferty z powodu „rażąco niskiej ceny” nie powoduje utraty przez Wykonawcę wadium w postępowaniu, nawet w sytuacji, w której wyjaśnień nie złoży. Spotykałem się jednak już niejednokrotnie z sytuacją, w której Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny odpowiadał wprost, że jego oferta zawiera cenę, która jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rażąco niska cena jest dość powszechnym powodem wniesienia odwołania przez Wykonawcę, który miałby możliwość uzyskać zamówienie, jeśliby Zamawiający odrzucił najkorzystniejszą ofertę. I tu należy pamiętać o kilku rzeczach. Wyjaśnienia dotyczące ceny oferty są przeważnie zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, więc inni Wykonawcy nie mają do nich dostępu. Co prawda ciężar udowodnienia, że cena oferty nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy, ale w czasie rozprawy w KIO to Zamawiający będzie udowadniał, że zaoferowana przez Wykonawcę cena nie jest rażąco niska, więc w przypadku, gdy otrzyma wyjaśnienia lakoniczne nie będzie miał możliwości skutecznej obrony.

Uwaga dla Wykonawców

Przesyłajcie wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny zawierające szczegółowe i logiczne informacje w zakresie sposobu kalkulacji ceny.

Możecie skutecznie zastrzec złożone wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz