Pytania do treści SIWZ

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zdarza się, że Wykonawcy którzy chcą wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zadają pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zauważyć trzeba, że treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy traktować w sposób szeroki. Treścią SIWZ są również jej załączniki (w tym wzór umowy).

Na pytania zadawane na podstawie art. 38 ustawy PZP Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Obowiązek udzielenia wyjaśnień (pot. odpowiedzi na pytania) niezwłoczne oznacza – bez zbędnej zwłoki, ale nie oznacza, że Zamawiający musi udzielić odpowiedzi na pytania w ciągu jednego dnia. Zamawiający powinien po otrzymaniu pytań rozpocząć pracę nad odpowiedziami. Bywa czasem tak, że udzielenie odpowiedzi wymaga czasu, żeby Zamawiający mógł się nad nimi zastanowić.

Należy pamiętać, że przedłużenie terminu wyznaczonego na składanie ofert w postępowaniu nie wpływa na przedłużenie terminu, w którym Zamawiający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania zadawać można oczywiście również po terminie, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający po prostu nie będzie musiał na nie odpowiedzieć. Ze swojej strony zachęcam Wykonawców do zadawania pytań. Zdarza się bowiem, że Zamawiający popełni błąd przygotowując postępowanie i go nie zauważy, a dzięki pytaniom będzie mógł go w porę skorygować.

Zasadą jest nie ujawnianie do publicznej wiadomości źródła pytania. Zgodnie z art., 38 ust 2 ustawy PZP
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
Często pojawia się pytanie: Czy w przetargu nieograniczonym należy przesyłać odpowiedzi wykonawcom, którzy zadali pytania do SIWZ, czy tylko publikować odpowiedzi wraz z pytaniami na stronie www? Moim zdaniem nie ma takiej konieczności, ponieważ w przetargu nieograniczony , gdzie SIWZ jest opublikowana na stronie www Zamawiający jej nie przekazuje określonym Wykonawcom, ale udostępnia. Jeśli jednak Zamawiający zdecyduje się przesyłać udzielone odpowiedzi np. poprzez mail ważne jest, żeby w ten sam sposób traktował wszystkich Wykonawców, którzy zadają pytania do SIWZ w ramach postępowania.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz