Procedura z art. 24aa ustawy PZP - procedura odwrócona.


Procedura odwrócona stosowana w prawie zamówień publicznych w zakresie określona została w art 24aa ustawy PZP. Zgodnie z treścią tego przepisu Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ta część jest jasna i wynika wprost z przepisu. Co jednak należy zrobić, żeby ocenić ofertę jako najkorzystniejszą?

Zamawiający musi zbadać oferty wszystkich wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia.
Innymi słowy – Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy nie zachodzą przesłanki odrzucenia oferty zawarte w art. 89 ust. 1 pkt 2), 3), 4), 6), 7 a-d). Należy sprawdzić każdą ofertę w zakresie:

1.Czy oferowana dostawa, usługa bądź robota budowlana odpowiada temu co Zamawiający chciał nabyć w wyniku zamówienia publicznego?
2.Czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia?
3.Czy oferta nie zawiera błędów w obliczeniu ceny lub kosztu?
4.Czy Wykonawca wniósł wadium w postępowaniu?
5.Czy złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji?

Do oceny ofert w procedurze odwróconej zastosowanie mają również przepisy art. 87 - Zamawiający jeśli treść oferty budzi jego wątpliwości musi "dopytać" Wykonawców oraz poprawić omyłki w ofertach. Zamawiający musi też sprawdzić, czy ceny zawarte w ofertach nie są rażąco niskie.


Zamawiający musi wykonać wszystkie te czynności, ponieważ bez nich nie będzie w stanie prawidłowo sklasyfikować ofert. Nie będzie w stanie sporządzić prawidłowego rankingu ofert. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 24aa ustawy PZP w procedurze odwróconej jedynie ocena spełniania warunków udziału  w postępowaniu podlega ocenie w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Obowiązek dokonania oceny ofert zachodzi w stosunku do wszystkich Wykonawców. Co ważne na tym etapie Zamawiający nie bada JEDZ (w przypadku ofert o wartości większej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP) lub zwykłego oświadczenia w zakresie zamówień podprogowych. Nie jest więc badana ważność oferty pod kątem ustawy PZP, czy innych przepisów, umocowanie do złożenia oferty, ani podstawy wykluczenia Wykonawcy.

Ocena Wykonawcy pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu następuje tylko w stosunku do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
Dopiero w stosunku do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą Zamawiający bada podstawy wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Tylko w stosunku do tego Wykonawcy badany jest JEDZ, czy oświadczenie zwykłe. Nawet w sytuacji, w której nie ma takiego oświadczenia, bądź zawiera ono błędy wezwanie do uzupełnienia z art. 26 ust. 3 ustawy PZP zachodzi jedynie w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

Urząd Zamówień Publicznych podaje w swojej opinii, że Zamawiający ma prawo w każdej chwili zdecydować o tym, że może przeprowadzić postępowanie w pełnej procedurze zamiast w procedurze odwróconej.
Kiedy zamawiający przewidział możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, a następnie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdza, że jest to nieuzasadnione z jakichś względów czy niecelowe, może odstąpić od stosowania tej procedury.
Przykład
W postępowaniu prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego złożono 3 oferty.
Kryteria oceny ofert to cena 60% i okres gwarancji w miesiącach 40%.


oferta 1
oferta 2
oferta 3
cena
2.500.000 zł
1.700.000 zł
2.000.000 zł
Gwarancja m-cy
60
36
48

W procedurze odwróconej sytuacja wygląda następująco


oferta 1
oferta 2
oferta 3
cena
40.8
60
51
gwarancja
40
24
32
Łącznie
80.8
84
83

Wygrywa oferta nr 2 i z tym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę.

W procedurze klasycznej
Zamawiający bada wszystkie oferty i okazuje się, że Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 podlega wykluczeniu. Ranking ofert zmienia się.


oferta 1
oferta 2
oferta 3
cena

60
51
gwarancja

30
40
Łącznie

90
91

Wygrywa oferta nr 3 i z tym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę.

Jak widać na przykładzie wybór procedury może mieć wpływ na wynik postępowania. Moim zdaniem więc należy bezwzględnie przestrzegać wcześniej ustalonego rodzaju procedury, zmiana bowiem zasad gry w czasie jej trwania może prowadzić do zmiany rankingu ofert i zakłócić podstawową zasadę zamówień publicznych – zasadę równego traktowania Wykonawców.

Zmiana zdania Zamawiającego w zakresie zamiany procedury odwróconej na pełną procedurę może więc bezpiecznie nastąpić najpóźniej do terminu składania ofert, lub w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę po upływie terminu składania ofert.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz