Okres na jaki może być zawarta umowa

Co do zasady umowy w zamówieniu publicznym zawierane są na czas oznaczony nie dłuższy niż 4 lata. Jeśli Zamawiający chce podpisać umowę na czas dłuższy niż 4 lata musi postępować zgodnie z art. 142. ust 2 i 3 ustawy PZP.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.

3. Jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa Urzędu o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Na początek chcę uspokoić Zamawiających - gwarancja nie wlicza się do okresu trwania umowy. Gwarancja jest czymś zupełnie odrębnym, czymś co ma zapewnić, że nabywane dobra będą odpowiadały temu, co Zamawiający zakupił w okresie użytkowania danego dobra.

Jeśli więc Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na więcej niż 4 lata musi swoją decyzję uzasadnić. Jeśli  wartość umowy jest większa niż kwoty z art. 11 ust. 8 ustawy PZP dodatkowo będzie musiał wysłać swoje uzasadnienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes może oczywiście się zgodzić na zaproponowane przez Zamawiającego rozwiązanie, ale może też wszcząć kontrolę zamówienia. Należy więc mieć naprawdę dobre uzasadnienie.

Umowa może być zawarta na czas dłuższy niż 4 lata w przypadkach określonych w art. 142 ust. 4 ustawy PZP:
1) kredytu i pożyczki;
2) rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;
3) ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;
4) o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
5) partnerstwa publiczno-prywatnego.
Zgodnie z art. 143 ustawy PZP na czas nieoznaczony może być zawarta umowa dostawy:
1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
2) gazu z sieci gazowej;
3) ciepła z sieci ciepłowniczej;
4) licencji na oprogramowanie komputerowe.5) oraz umowa, której przedmiotem są usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz