Odrzucenie oferty

Ocena ofert pod kątem spełnienia przez oferowane w zamówieniu usługi, dostawy czy roboty budowlane jest obowiązkową czynnością Zamawiającego w zakresie czynności oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W ustawie PZP podstawy odrzucenia oferty zawarte są w art. 89. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
Oferta może być niezgodna z ustawą jeśli w sposób oczywisty narusza przepisy prawa, zawiera nieprawdziwe informacje, lub narusza podstawowe zasady współżycia społecznego. Przepis ten jest z jednej strony bardzo obszerny, z drugiej znajdują się w nim tylko przesłanki nie wymienione w innych przepisach ustawy PZP.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
Jeśli Wykonawca złożył ofertę, która zawiera opis dostaw, usług lub robót budowlanych inny niż oczekiwany przez Zamawiającego zawarty w SIWZ. Przykładem takich czynności jest złożenie oferty w zakresie robót budowlanych, która nie zawiera w sobie wszystkich elementów zamówienia zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Niezgodne ze SIWZ jest również powierzenie podwykonawcom wykonania części zamówienia w przypadku zastrzeżenia przez Zamawiającego, że Wykonawca ma wykonać pracę samodzielnie.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
Przepis ten znajduje korelacje z przepisem dotyczącym obowiązkiem wykluczenia wykonawców, którzy złożyli oferty należąc do tej samej grupy kapitałowej, lub przez wykonawców, którzy dokonali tzw. zmowy cenowej.
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
Przepisy dotyczące rażąco niskiej ceny znajdują się w art. 90 ustawy PZP. Przepis ten nakazuje odrzucić ofertę, jeśli cena lub koszt w niej zawarty znajduje się na poziomie, który wskazuje na to, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać zamówienia należycie.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
Przepis jest oczywistą konsekwencją wykluczenia wykonawcy. Nie sposób przecież nie odrzucić oferty, jeśli Wykonawca nie bierze udziału w postępowaniu, ponieważ został z niego wykluczony. Na uwagę zasługuje fakt, że w zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. Więc podstawa odrzucenia oferty w tym przypadku znajduje się w 2 różnych miejscach ustawy. Przy czym nie ma znaczenia, który z przepis zostanie podany w uzasadnieniu odrzucenia oferty (art. 24 ust 4 czy 89 ust. 1 pkt 5). 
Różnica jednak jest w drugiej części przepisu. Odrzuca się ofertę wykonawcy niezaproszonego do składania ofert. Wykonawca więc nie musi być wykluczony z postępowania, żeby jego oferta została odrzucona na podstawie tego przepisu.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
Błąd w obliczeniu ceny lub kosztu prawie zawsze przejawia się w złej stawce podatku VAT. Zamawiający nie może przyjąć na siebie odpowiedzialności w zakresie określenia wysokości podatku, a co się z tym wiąże przyjąć za Wykonawcę poprawnej jego stawki. Błędem w obliczeniu ceny jest też każdy błąd, którego nie można poprawić na podstawie art.. 87 ust. 2 pkt. 2 – czyli poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
Poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, w przeciwieństwie do poprawienia omyłek rachunkowych wymaga zgody wykonawcy. Jeśli więc Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyrazi zgody w sposób jasny i czytelny na poprawienie innej omyłki w ofercie jego oferta zostanie odrzucona.
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
Jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertę (a jeśli Zamawiający żądał wadium również przedłużenia jego ważności) oferta zostanie odrzucona. Ważne w przypadku tej czynności są dwie zasady: koniec terminu w jakim Wykonawca może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą powinien być taki sam jak termin ważności oferty, jedyną konsekwencją negatywną dla Wykonawcy w przypadku, gdy nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jest odrzucenie złożonej przez niego oferty. Jeśli w postępowaniu Zamawiający wymagał wadium – podlega ono zwrotowi zgodnie z przepisami ustawy.
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
Jeśli Zamawiający wymagał wniesienia wadium musi ono być wniesione skutecznie przed terminem składania ofert. W sytuacji gdy wadium wniesione jest w pieniądzu ważne jest, żeby pieniądze znalazły się na rachunku zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium wniesione w sposób nieprawidłowy jest np. wtedy, kredy złożone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zawiera zapisy, które nie pozwolą Wykonawcy skorzystać z niego na zasadach określonych w ustawie PZP.
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
W przypadku ofert wariantowych Zamawiający określa minimalne wymagania jakie muszą spełniać oferty wariantowe zgodnie z art. 36 ust 2 pkt 4 ustawy PZP. Jeśli więc w ofercie wariantowej Wykonawca nie zapewni spełnienia minimalnych warunków jego oferta nie spełni wymagań zamawiającego. Czyli wykonawca zaoferuje rozwiązanie, którego Zamawiający nie chciał. Czyli jej treść nie odpowiada treści SIWZ w zakresie ofert wariantowych.
7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
Czym jest istotny interes bezpieczeństwa państwa? To suwerenność, międzynarodowa pozycja, niepodległość, nienaruszalność terytorium, obronność państwa.

Bezpieczeństwo publiczne natomiast – powinno być rozumiane ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego oraz mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli.
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Dla przypomnienia – takimi przepisami w ustawie PZP są przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 14 ust 1 PZP).  Najczęstszą przyczyną odrzucenia oferty na podstawie tej przesłanki jest złożenie jej (podpisanie) przez osobę nie upoważnioną do składania oświadczeń woli.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz