Niezgodna z prawem czynność Zamawiającego - art. 181 PZP

Oprócz możliwości wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej Wykonawca posiada jeszcze jeden, zupełnie darmowy środek ochrony prawnej, a mianowicie – możliwość poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności. Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy PZP

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
Informowanie Zamawiającego o niezgodnej w przepisami ustawy czynności, lub zaniechaniu czynności ma na celu zwrócenie uwagi Zamawiającego na jakiś oczywisty fakt, którego wcześniej nie zauważył, lub o którym nie wiedział. Można poinformować Zamawiającego, że powinien wykluczyć innego Wykonawcę z postępowania, ponieważ tenże Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia itp.
Ważnym jest, żeby pismo wpłynęło do Zamawiającego w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania, inaczej Zamawiający nie będzie rozpatrywał pisma (wiem to z doświadczenia). Często takie pisma przesyłane są „do wiadomości” do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Czasami w ich wyniku wszczynana jest kontrola przez UZP.

Ważne
Jeżeli Zamawiający uzna, że Wykonawca informujący o niezgodnej z prawem czynności lub zaniechaniu tej czynności miał rację powtarza czynność, lub dokonuje czynności zaniechanej i informuje o ty wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Istotne jest też to, że na tak wykonaną czynność nie przysługuje odwołanie – to znaczy, że Wykonawca, który informował Zamawiającego o czynności wykonanej niezgodnie z prawem, lub zaniechanej w wyniku ponownego przeprowadzenia tej czynności przez Zamawiającego nie będzie mógł złożyć odwołania. Dlaczego?

Ponieważ termin na wniesienie odwołania liczyłby się ponownie na tą samą czynność – czyli zamiast np. 10 dni wykonawca miałby 20 dni, a to zakłóciłoby zasadę równego traktowania wykonawców zawartą w art. 7 ustawy PZP.

UWAGA
Wykonawcy przeważnie korzystają z tego przepisu dopiero po dokonaniu przez zamawiającego czynności publikacji wyniku postępowania. Jest to podejście błędne. Zamiast próbować wyegzekwować od Zamawiającego zmianę np. warunków udziału w postępowaniu na etapie publikacji SIWZ należy informować Zamawiającego, że dokonał czynności określenia warunków udziału w postępowaniu niezgodnie z prawem – np. poprzez znaczne ograniczenie konkurencji, lub faworyzowanie jednego Wykonawcy. Tak skonstruowany zarzut na pewno przemówi do Zamawiającego bardziej niż pytanie Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków udziału w postępowaniu….”

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz