Na jakie czynności Zamawiającego przysługuje odwołanie?

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy PZP odwołanie wnosi się wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

W postępowaniu o wartości powyżej kwot z art. 11 ust. 8 ustawy PZP Wykonawcy przysługuje odwołanie na każdą czynność Zamawiającego.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  2. określenia warunków udziału w postępowaniu;
  3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  4. odrzucenia oferty odwołującego;
  5. opisu przedmiotu zamówienia;
  6. wyboru najkorzystniejszej oferty.
Najwięcej kontrowersji budzi ust. pkt 6. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w postanowieniu z 5 września 2016 r., sygn. akt KIO 1599/16, wydanym w stanie prawnym obowiązującym po nowelizacji stwierdziła jednak, iż przepis art. 180 ust. 2 pkt 6) ustawy PZP, który wskazuje na możliwość wniesienia przez wykonawcę odwołania na „czynność wyboru najkorzystniejszej oferty", nie dotyczy wniesienia odwołania na wybór najkorzystniejszej oferty, jeżeli podstawą zaskarżenia jest zaniechanie czynności wykluczenia z postępowania lub zaniechanie czynności odrzucenia oferty.

W ocenie KIO wykonawca może w procedurach podprogowych zakwestionować wybór oferty, ale tylko wówczas gdy jego zdaniem czynność ta została dokonana z naruszeniem przyjętych kryteriów oceny, a więc np. wtedy gdy oferta nie przedstawia najlepszego bilansu ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. KIO argumentuje swoje stanowisko tym, że jeśli można byłoby rozszerzyć wniesienie odwołania na "wybór najkorzystniejszej oferty" o odrzucenie ofert i wykluczenie z postępowania stałoby to w sprzeczności z zapisami pkt 3 i 4.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz