Komisja przetargowa

Chociaż praktycznie w każdym postępowaniu Zamawiający bardzo chętnie powołują komisję przetargową należy jednak poświęcić temu zagadnieniu chwilę uwagi. Z pracą komisji przetargowej wiążą się liczne problemy, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla Zamawiającego.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy PZP Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego. Zadaniami Komisji przetargowej jest ocena spełnienia prze wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badanie i ocena ofert. Komisja może przedstawiać Kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia złożonej przez niego oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wystąpić do kierownika zamawiającego o unieważnienie postępowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy PZP komisja składa się minimum z 3 osób. natomiast zgodnie z art. 19 ustawy PZP jej powołanie jest fakultatywne dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, obligatoryjne zaś dla zamówień o wartości większej niż kwoty określone w niniejszym artykule.

Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do realizacji określonego zamówienia. Proszę zwrócić uwagę szczególnie w drugim przypadku, że zamówienie publiczne kończy się z chwilą wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania. Jeśli więc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie z jakiegoś powodu unieważnione konieczne będzie powołanie nowej komisji przetargowej do nowego postępowania.

W przypadku komisji stałych mogą to być komisję powołane do realizacji zamówień publicznych w ramach jakiegoś projektu (np. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) albo powołane na jakiś określony czas - np na okres 1 roku do realizacji danego rodzaju zamówień (np. zlecania opracowania operatów szacunkowych).

Przy powołaniu komisji przetargowej kierownik zamawiającego ustala również zasady i sposób działania komisji - należy wprowadzić regulamin pracy komisji przetargowej. Można to zrobić ogólnie - jednym zarządzeniem kierownika zamawiającego. Taki regulamin często wprowadzany jest przy okazji zatwierdzenia regulaminów zakupów i zamówień publicznych. Obowiązek ten wynika wprost z art. 21 ust. 3 ustawy PZP.

Nowością w zamówieniach publicznych jest zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia:
Art. 20a. 1. W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1000000 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia powołuje się zespół osób, zwany dalej „zespołem”
2. Zespół powoływany jest dla jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień.
3. Co najmniej dwóch członków zespołu jest powoływanych do komisji przetargowej.
4. Zespołu nie powołuje się, jeżeli zamawiający w inny sposób zapewnia udział co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją określonego zamówienia.
Wprowadzenie zespołu miało na celu niejako wymuszenie na Zamawiającym zaangażowania w realizację zamówienia publicznego więcej niż jednej osoby, która niejednokrotnie nie była w stanie samodzielnie zajmować się wszystkimi aspektami zamówienia.

Kolejną ważną czynnością jaka spoczywa na członkach komisji przetargowej, chociaż w praktyce prawie zawsze na sekretarzu komisji przetargowej jest pilnowanie zebrania jednych z najważniejszych oświadczeń 3 zamówieniach publicznych, a mianowicie oświadczenia o braku istnienia okoliczności powodującej konieczność wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

UWAGA
Niedawno spotkałem się z problemem, czy członek zarządu powiatu może być przewodniczącym komisji przetargowej? Moim zdaniem nie. Dlaczego? ponieważ jest kierownikiem zamawiającego. Dokonane przez niego czynności jako członka zarządu stałyby w sprzeczności z zasadami sprawowania kontroli zarządczej. Osoba ta sama zatwierdzałaby swoje własne decyzje (zachodzi oczywisty konflikt interesów).

Innym przykładem nagminnie powtarzającym się w jednostkach sektora finansów publicznych jest przekonanie, że skarbnik (główny księgowy) nie może być członkiem komisji przetargowej. Jest po przekonanie błędne. Zgodnie bowiem z art. 54 ust 1 ustawy o finansach publicznych zadania głównego księgowego nie są spójne z zadaniami członka komisji przetargowej. Jeśli więc kierownik zamawiającego nie powierzył głównemu księgowemu wykonywania zastrzeżonych przez siebie czynności w zamówieniu publicznym główny księgowy może być członkiem komisji przetargowej.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz