Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp?

W postępowaniach o wartości większej od kwot wymienionych w art. 11 ust. 8 ustawy PZP Zamawiający żąda od wykonawców przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W postępowaniach o wartości mniejszej od tych kwot Zamawiający może żądać takich dokumentów. Jeśli jednak dokumenty są wymagane w postępowaniu prawidłowy proces oceny powinien wyglądać następująco:
  1. Ocena ofert pod kątek spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia z ofertą (zbadanie czy oferta nie powinna zostać odrzucona).
  2. Sporządzenie klasyfikacji ofert (wewnętrznej na potrzeby Zamawiającego).
  3. Wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy PZP skierowane do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
  4. Badanie przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
  5. Publikacja wyniku postępowania.
Ważne
Nie można opublikować listy z oceną ofert przed dokonaniem oceny Wykonawcy, może się bowiem zdarzyć, że Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą pod kątem kryteriów oceny ofert będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz