Kiedy umowa podlega unieważnieniu

Zgodnie z ustawą PZP katalog czynności powodujących nieważność umowy w zamówieniach publicznych jest zamknięty. Zgodnie z art. 146 ustawy PZP

Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający:
1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki;
2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy (jeśli umowa została zawarta przed terminem przewidzianym na wniesienie odwołania, albo przed wydaniem wyroku przez KIO w przypadku jego wniesienia);
4) uniemożliwił składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego tym systemem;
5) uniemożliwił wykonawcom, z którymi została zawarta umowa ramowa, złożenie ofert w procedurze konkurencyjnej o udzielenie zamówienia na podstawie umowy ramowej, o ile nie wszystkie warunki zamówienia zostały określone w umowie ramowej;
6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę;
7) zawarł umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 67 ust. 12 (przed upływem 14 dni od zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki).

Bardzo ważne jest to, że umowa - nawet zawarta z naruszeniem przepisów, o którym mowa powyżej nie podlega unieważnieniu "z urzędu", ale do jej unieważnienia niezbędna jest interwencja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. To prezes może zawnioskować o unieważnienie umowy.

Nawet jednak zaistnienie wyżej wymienionych przesłanek i wniosek Prezesa o unieważnienie postępowania nie przesądza o tym, że umowa zostanie unieważniona. Zgodnie bowiem z art. 146 ust. 2 ustawy PZP umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli:
1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 (z naruszenia przepisów ustawy Zamawiający zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki) zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta odpowiednio po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni od dnia publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; lub
2) w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 (zamawiający uniemożliwił składanie ofert w DSZ lub wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową) zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 (po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania).
Jeśli więc Zamawiający będzie stosował się do fundamentalnych zasad zamówień publicznych nawet jeśli dopuści się naruszenia przepisów ustawy nie musi się obawiać, że jego umowa zostanie unieważniona. Żaden organ kontroli (oprócz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) nie może unieważnić umowy w zamówieniu publicznym.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz