Jak obliczać terminy w zamówieniach publicznych

Większość terminów w zamówieniach publicznych obliczamy zgodnie z art. 110 – 115 kodeksu cywilnego.

Bieg terminu liczony w dniach:
  1. Początkiem terminu liczonego w dniach jest pewne zdarzenie, którego nie uwzględnia się przy obliczeniu terminu. To znaczy, jeśli ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w poniedziałek, to termin zaczynamy liczyć od wtorku.
  2. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. To znaczy koniec terminu przypada na 23:59 dnia ostatniego, a nie jak wielu uważa z końcem dnia pracy.
  3. Jeśli koniec terminu przypada w niedzielę lub święto (dzień ustawowo wolny od pracy) koniec terminu przypada z końcem dnia następnego. To znaczy, jeśli koniec terminu przypada w niedzielę, to przesuwamy go na poniedziałek do 23:59.
  4. Jeśli koniec terminu przypada na sobotę nie ulega on przesunięciu na poniedziałek, chociaż sobota dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy.
Bieg terminu w latach
Termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. To znaczy jeśli podpiszemy umowę w dniu 12 marca 2018 r. na dwa lata to koniec terminu przypadnie na 12 marca 2020 r.

Bieg terminu związania ofertą
W tym przypadku nie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy PZP Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Nie wynika to wprost z przepisów ustawy PZP, ale ugruntowało się poprzez wyroki KIO. Jednym z nich jest wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 styczna 2014 r. KIO 41/14, w którym czytamy:
na gruncie art. 85 ust. 5 P.z.p. przyjął się pogląd, że regulacja kodeksowa nie ma zastosowania do obliczenia terminu związania ofertą. Powołany przepis jest jednym z najważniejszych przepisów ustawy z punktu widzenia praktyki i systemu udzielania zamówień publicznych, gdyż w przypadku nie znalezienia odpowiedzi na wątpliwości prawne na gruncie P.z.p., Zamawiający jest uprawniony (a właściwiej zobowiązany) do korzystania z regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym. Przepisy P.z.p. stanowią zatem lex specialis w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego jednakże tylko w obszarach uregulowanych P.z.p. Wykładnia literalna przepisu art. 85 ust. 5 P.z.p. i użycie w nim przez ustawodawcę spójnika: "wraz", czyli w tej samej chwili, pozwala przypisać temu przepisowi pierwszeństwo zastosowania przed art. 111 § 2 k.c. w brzmieniu: "jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło", oraz uznać, że początek terminu związania ofertą stanowi pierwszy dzień składania ofert (wyrok ZA z dnia 30 marca 2005 r., sygn. akt: UZP/ZO/0-546/05). Stanowisko takie wyraził również SO w K. (wyrok z dnia 30 stycznia 2007 r., sygn. akt: XIX Ga 3/07 w sprawie wyroku ZA z dnia 1 grudnia 2006 r., sygn. akt: UZP/ZO/0-2854/06) stwierdzając, iż "Sześćdziesięciodniowy termin związania ofertą rozpoczął bieg wraz z upływem terminu składania ofert". Przepis art. 85 ust. 5 P.z.p. jest w tym przypadku przepisem szczególnym wobec Kodeksu cywilnego.
Odstępstwo od kodeksowej reguły jest bardzo ważne, ponieważ wiele czynności w zamówieniach publicznych dokonuje się w oparciu o końcowy termin związania ofertą.

Terminy w postępowaniu odwoławczym
Kolejnym odstępstwem od kodeksowej zasady liczenia terminów jest postępowanie odwoławcze. Zgodnie z art. 185 ust. 7 i 8 ustawy PZP:
7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.