Czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Czynności, o których mowa w ustawie PZP są czynnościami prawnymi.

Przez czynność prawną należy rozumieć świadome i zgodne z przepisami prawa zachowanie, które zmierza do wywołania skutków prawnych mocą odpowiednich oświadczeń woli składających się na treść czynności prawnej. (www.infor.pl).

Każde zachowanie członka komisji przetargowej, kierownika zamawiającego, lub innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które wywołuje określone skutki w postępowaniu - wpływa na jego przebieg jest czynnością w postępowaniu.
Przykładami czynności w postępowaniu są m.in.:
  1. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu, lub wysłanie zaproszenia do składania ofert/negocjacji.
  2. Publikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
  3. Udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców.
  4. Modyfikacja treści ogłoszenia / specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  5. Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  6. Badanie i ocena ofert.
  7. Wybór oferty najkorzystniejszej.
  8. Unieważnienie postępowania itp.
Katalog czynności w postępowaniu jest bardzo szeroki. W identyfikowaniu czynności w postępowaniu może być pomocna ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych , która wymienia katalog czynności, których naruszenie skutkuje naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Niektóre czynności są zastrzeżone dla Kierownika Zamawiającego (np. wykluczenie wykonawcy, wybór oferty najkorzystniejszej), a niektóre mogą być powierzone komisji przetargowej (np. badanie i ocena ofert).

Nasuwa się pytanie, czy czynnością w postępowaniu jest odbiór korespondencji, czy odbiór oferty przez osobę zatrudnioną u Zamawiającego, a nie będącą członkiem komisji przetargowej.

W moim mniemaniu nie, ponieważ czynność fizycznego odbioru oferty, czy wpisania daty i godziny jej odbioru nie jest czynnością prawną, a czynnością zwykłą, fizyczną. Oczywiście, że można zacząć zastanawiać się nad tym, czy osoba przyjmująca ofertę nie może np. schować jej do szuflady - będzie przecież miała wpływ na wynik postępowania. Można, ale równie dobrze można by dowodzić, że jeśli listonosz zapomni doręczyć daną ofertę również ma wpływ na wynik postępowania. Czy w związku z tym istnieje konieczność odebrania oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu również od listonosza? Oczywiście, że nie. Za czynność w postępowaniu nie można uznać zdarzeń mających charakter wykroczenia, czy przestępstwa osób postronnych.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego czynności generowane są przez oświadczenia woli. "Komisja przetargowa przygotowuje projekt odpowiedzi na pytania i przedstawia go do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego", "Kierownik zamawiającego zatwierdza wynik postępowania". Czynność ma realny wpływ na wynik postępowania, kształtuje przebieg postępowania, przy jednoczesnym założeniu, że postępowanie jest prowadzone zgodnie z prawem.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz