Czy można zawrzeć umowę po terminie związania ofertą?

Odpowiedź na to pytanie nieraz budzi wiele wątpliwości wśród Zamawiających. Odpowiedź na nią jest prosta - tak.

Przepisy p.z.p. nie wykluczają dopuszczalności zawarcia przez zamawiającego umowy z wykonawcą, który nie jest już związany złożoną w postępowaniu ofertą, jeżeli wyraża on wolę zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - przypomina Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIII Ga 924/1).

W opinii Sądu Okręgowego termin związania ofertą nie jest jednoznaczny z ważnością oferty, a jedynie zobowiązuje Wykonawcę do zawarcia umowy w tym terminie. W ustawie PZP nie ma zakazu zawarcia umowy po terminie związania ofertą. Termin związania ofertą dotyczy więc w większym stopniu zamawiającego niż wykonawcę.
 
Przypominam, że po terminie związania ofertą nie będzie można zatrzymać wykonawcy wadium, jeśli będzie uchylał się od zawarcia umowy. Tym samym w chwili upływu terminu związania ofertą Zamawiający powinien zwrócić wadium Wykonawcy. Minął bowiem czas, w którym miał możliwość skorzystać z przymusu zawarcia umowy w zamówieniu publicznym.

Niemniej jednak zawarcie umowy po terminie związania ofertą jest możliwe, jeśli Wykonawca wyrazi wolę jej zawarcia. W takim przypadku Wykonawca będzie zobligowany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ponieważ zabezpieczenie nie dotyczy oferty, ale umowy jaka ma być zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.