Zamówienie udzielane w częściach a oferty częściowe – szacowanie, podobieństwa i różnice.

Nie jest tajemnicą, że ustawa pzp nakazuje szacowanie z należytą starannością wszystkich zamówień publicznych realizowanych przez Zamawiającego w danym okresie czasu. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pzp Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. W praktyce oznacza to, że należy przy udzielaniu zamówień znaleźć wszystkie zamówienia, które mogą być traktowane jako jedno zamówienie. Należy posługiwać się takimi kryteriami jak:
  1. podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość),
  2. tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i
  3. możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. z wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych ze środków UE). Wartość tak określonego zamówienia należy oszacować zgodnie z postanowieniami art. 32-35 ustawy pzp. (Urząd Zamówień Publicznych).
 
Należy więc zawsze bezwzględnie dokładnie planować zamówienia, żeby nie spotkać się z zarzutem nieuprawnionego podziału zamówienia na części w celu unikania stosowania przepisów ustawy pzp.
 
Czym różni się zamówienie realizowane w częściach od zamówienia podzielonego na części (w którym składane są oferty częściowe)?
 
Zamówienie realizowane w częściach to takie zamówienie, które oszacowane z należytą starannością np. na 10.000.000 zł netto a Zamawiający z uwagi na uwarunkowania funkcjonalne udziela je przeprowadzając 4 oddzielne postępowania o wartości 2.500.000, zł netto. Prawidłowo każdą procedurę należy przeprowadzić w oparciu o przepisy dotyczące wartości wszystkich zamówień – 10.000.000 zł netto.
 
Zamówienie podzielone na części (w których składane są oferty częściowe) to takie zamówienie, które Zamawiający udziela w jednym postępowaniu, ale z podziałem na części (część 1 – tablety, część 2 – komputery stacjonarne, część 3 – laptopy itp.). Całość zamówienia traktowana jest jako dostawa sprzętu komputerowego i niewątpliwie stanowi jedno zamówienie. Obecnie należy dążyć do podziału zamówień na części, w celu wypełnienia obowiązku jaki nakłada na nas ustawa pzp, w innym przypadku zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 10 Zamawiający musi podać powody niedokonania podziału zamówienia na części.