Planowanie zamówień publicznych – publikacja planów na www

Przepis dotyczący obowiązku publikacji planów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na stronie www ma na celu zapewnienie przejrzystości działań instytucji Zamawiających.
Art. 13a. 1. Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej.
2. Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia;
2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
4) orientacyjnej wartości zamówienia;
5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.
3. Zamawiający, inni niż wymienieni w ust. 1, mogą zamieszczać na stronie internetowej plany postępowań o udzielenie zamówień.
4. Zamawiający mogą nie zamieszczać na stronie internetowej informacji o postępowaniach o udzielenie zamówień, jeżeli wymaga tego ochrona informacji niejawnych.
Zgodnie z w/w przepisem do obowiązku Zamawiającego należy publikacja planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Ustawodawca określił nawet zakres przedmiotowy sporządzanych planów. Nie określił natomiast bezpośrednio 2 czynników:
 
Czy publikowane plany mają obejmować swoim zakresem zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż 30.000 euro?
Czy plany publikowane na www mają być aktualizowane w zakresie chociażby przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta – nie.

Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego publikowane na www nie muszą obejmować swoim zakresem zamówień o wartości o wartości szacunkowej mniejszej niż 30.000 euro. Przepisy ustawy Pzp mówią o planach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a nie o planach zamówień publicznych. W świetle powyższego publikacja wskazanych planów dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których zamawiający mają obowiązek stosować przepisy ustawy Pzp. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy Pzp ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do tego rodzaju zamówień nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. (Urząd Zamówień Publicznych).

Odpowiedź na drugie pytanie również jest prosta – nie.

Ustawodawca przyzwyczaił nas do czytania ustawy pzp literalnie. W w/w przepisie nie ma nigdzie mowy o aktualizacji planu, więc jeśli w czasie objętym planem zmieni się zakres zamówień w nim objętych, zmieni się termin planowanego wszczęcia postępowania itp. Zamawiający nie ma obowiązku aktualizacji planu na stronie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby plany te aktualizować, ponieważ w w/w przepisie nie ma też zakazu ich aktualizacji.

Przepis ten powstał jak się wydaje w celu zapewnienia Wykonawcom możliwości przygotowania się do postępowania jakie ma w planie udzielić Zamawiający. Wykonawca wiedząc, że Zamawiający ma w planie udzielenie zamówienia, będącego w sferze jego zainteresowań może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o poinformowaniu go o wszczęciu przez niego postępowania.