Kim jest Wykonawca

Definicja wykonawcy określona jest w art. 2 pkt 11 ustawy Pzp. Zgodnie z w/w przepisem, ilekroć w ustawie mowa jest o wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego nie została uzależniona od wpisu określonego podmiotu do rejestru przedsiębiorców. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się zatem osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Może się zdarzyć, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegała się osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Będzie ona zobligowana do przedłożenia kopii dokumentów przewidzianych ustawą pzp. Zdarza się to sporadycznie, ale są branże, w których można się z takim stanem spotkać np. "opracowania naukowe". Nie jest to problem i każdy zamawiający musi się z takim stanem rzeczy pogodzić.

Istnieje tu jednak pewne zagrożenie, o którym zapominają Zamawiający. W przypadku niektórych usług, w których wykonawca może być osobą fizyczną należy pamiętać o stawianiu warunków udziału w postępowaniu w sposób niedyskryminujący.

Przykład:
Zamawiający stawia jako warunek udziału w postępowaniu konieczność posiadania opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Osoba nie prowadząca działalności gospodarczej takiej polisy mieć nie będzie. Wielu zamawiających zapomina, że samo posiadanie OC nie służy zabezpieczeniu kontraktu, ale na etapie składania ofert ma potwierdzić zdolność ekonomiczną wykonawcy do wykonania zamówienia. Może to być przyczyną w najlepszym razie odwołania, a w najgorszym w przypadku wykorzystania w zamówieniu środków UE do nałożenia korekty finansowej.