Co to jest zamówienie publiczne

Zamówienie publiczne zgodnie z art. 2 pkt 13 PZP to umowy odpłatne zawierane pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, których przedmiotem są usługi, towary i roboty budowlane. Ta bardzo ogólna jak się wydaje na pierwszy rzut oka definicja zawiera w sobie jednak bardzo ważne elementy.
  1. Strony - żeby można było mówić o umowie, muszą w niej występować co najmniej 2 strony - Zamawiający i Wykonawca. Jeśli sięgniemy do definicji Wykonawcy zauważymy dalsze zależności. Otóż żeby można było mówić o umowie w zamówieniu publicznym musi nastąpić pewna zależność - Zamawiający chce coś nabyć a Wykonawca ubiega się o uzyskanie tego zamówienia i składa w tym celu oświadczenie woli w postaci oferty.
  2. Odpłatność - umowy w zamówieniach publicznych muszą być odpłatne, to znaczy, że pomiędzy zamawiającym i wykonawcą musi istnieć stosunek zobowiązaniowy polegający na tym, iż Wykonawca za wykonanie zamówienia otrzyma wynagrodzenie. Nie jest zamówieniem publicznym umowa nieodplatna - np. umowa zawarta pomiędzy Powiatem a Brokerem Ubezpieczeniowym