Art. 6a – różne tryby dla różnych części zamówienia

Art. 6a. W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Przepis na pozór bardzo prosty i bardzo „przyjazny dla użytkownika” jest naprawdę rzadko stosowany w systemie zamówień publicznych. Dlaczego się tak dzieje? Przede wszystkim dlatego, że bardzo wielu Zamawiaczy nie szacuje prawidłowo zamówień, lub nie potrafi prawidłowo podzielić ich na części. W praktyce skutkuje to obawą, iż w wyniku kontroli postawione zostaną zarzuty związane z nie stosowaniem przepisów ustawy pzp.

Jak to powinno wyglądać? Otóż najlepiej zobrazuje to przykład.

Przedmiot zamówienia – dostawa sprzętu komputerowego
Części zamówienia:
1. Laptopy – 60.000 euro
2. Tablety – 10.000 euro
3. Komputery stacjonarne – 250.000 euro
Łącznie 320.000 euro

Zamówienie jest zamówieniem udzielanym w częściach, więc dla każdej części należy przeprowadzić postępowanie zgodnie z procedurą przewidzianą dla zamówień większych niż wartości określone w art. 11 ust 8 ustawy pzp.

Wracamy jednak do przepisu art. 6a (…) na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw (…), pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Widać, że laptopy o wartości 60.000 euro na pewno mieszczą się w zakresie cytowanego wyżej przepisu – ich wartość jest mniejsza od 80.000 euro oraz stanowi mniej niż 20% łącznej wartości zamówienia (która wynosi 320.000 euro).

Liczmy dalej: tablety to tylko 10.000 euro – aż prosi się o kupienie ich w zamówieniu podprogowym, ale powoli... Laptopy + Tablety = 70.000 euro Niestety to już więcej niż 20% łącznej wartości zamówienia, czyli dla zakupu Tabletów stosujemy pełen tryb udzielenia zamówienia dla zamówień o wartości większej niż wartości określone w art. 11 ust 8 ustawy pzp.

Podsumowanie: Zamówienie udzielamy w częściach

Część 1 Laptopy – stosujemy przepisy ustawy dla zamówień mniejszych niż wartości określone w art. 11 ust 8 ustawy pzp.

Części 2 i 3 (Tablety i Komputery stacjonarne) – stosujemy przepisy ustawy dla zamówień większych niż wartości określone w art. 11 ust 8 ustawy pzp.

Co zyskujemy:

Przede wszystkim czas, ponieważ postępowanie o wartości mniejszej niż wartości określone w art. 11 ust 8 ustawy pzp przeprowadza się po prostu zazwyczaj szybciej (chociażby ze względu na czas niezbędny na przygotowanie i złożenie ofert) oraz w niektórych przypadkach w ogóle możliwość przeprowadzenia jakiejś części zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy. W moim przypadku posłużyłem się laptopami, ale wystarczy że zamienimy je z tabletami i dla tabletów nie musimy stosować przepisów ustawy nie narażając się na zarzut nieuprawnionego niezastosowania przepisów pzp.

Ważne
Przepis ten należy czytać literalnie - nie ma w nim mowy o tym, że jeśli pierwsze zamówimy laptopy w pełnym trybie to później nie będziemy mogli skorzystać z przepisu art.6a. Możemy ale pod jednym warunkiem - od samego początku musimy zakładać, że jest to zamówienie realizowane w częściach, oszacowane z należytą starannością. Niedopuszczalne jest skorzystanie z zakupu przewidzianego przepisem art. 6a ustawy pzp w przypadku gdy pod koniec roku pojawia się możliwość i potrzeba zakupu tabletów jeśli zakup ten nie był przewidziany jako część zamówienia obejmującego dostawę sprzętu komputerowego.
Zatem - można i trzeba stosować ten przepis, ale tylko z głową i dla zamówień przewidzianych do realizacji jako zamówienia udzielane w częściach.